جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

لایق روئیت…

انسان باریاضت کشیدن
لایق رؤیت می‌شود.🍀
روحش بالاوبالاترمی‌رود
ومی‌تواندحضرت رارؤیت کند،
البته این بدین معنانیست
که هرکس مدعی رؤیت حضرت
شدموردتأییدباشد 🍃
وماازنقش خیالات این افراد
غافل باشیم. ولی چنانچه
به‌واقع رؤیت آن حضرت واقع شد
این رؤیت ناگهان تبدیل به غیبت
حضرت می‌گردد.🍁
سؤالی که مطرح می‌شود این
است که امام درآن حالت که یک‌مرتبه
غایب شدندکجارفتند؟
آیاپشت سنگ ودیواری مخفی شدند؟
جواب این است که خیر!
امام هیچ‌جامخفی نشدند،🌿
بلکه همان‌طورکه ازافق جان آن
فردظهورکردند،ازهمان افق
غایب شدند،حضرت ازدرون آن فرد
طلوع کردندوآن فردباچشم باطن
حضرت رادیدوباگوش باطن،
صدای حضرت را شنیدوازهمان افق
هم غایب شدند….🍀

💬ندبه های دلتنگی🦋

تیم نویسندگان ناصر المهدی
تیم نویسندگان ناصر المهدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *