جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعیین زمان ظہور

چرااهل‌بیت علیهم السلام
زمان ظهورراتعیین نکردند؟
کسی کہ منتظرشخصی
دوست‌داشتنی است ووقتِ
آمدن اورانمی‌داندهمیشہ
درانتظاروآمادگی است ♥️
امااگرزمان رسیدن اورابداند
“وزمان طولانی شود”ممکن است
مأیوس شده وبہ این زود؎آماده نشود.
همچنین گاهی مصلحت درتقدّم
یاتأخرظهوراست مثلاًدرداستان
حضرت موسی وقتی غیبت ایشان
از۳۰ بہ۴۰روزتبدیل شدوبیشتر
طول کشیدعدّه‌ا؎بہ انحراف
کشیده شدند…✖️
پس ما نمی‌دانیم ظهورچہ
زمانی‌ست تامعلوم شودکہ
آیاباوجودسختی‌هاوانتظار
ثبات قدم وایمان خودراازدست
می‌دهیم یانہ…
از طرف دیگرظهورِناگهانیِ حضرت
سبب غافلگیر؎دشمنان می‌شود
اگرآن‌هااززمان ظهورمطلّع باشند
با تمام توان آمادگی کسب می‌کنند🔺
■گرچہ ااکنون هم دردشمنی‌کردن
کم نمی‌گذارندوبرعکس ما
دریار؎کردن امام کم‌کار؎می‌کنیم😔

یادمان نرودظهوروقت‌بردارنیست
زیرارفتارمامی‌تواندموجب تعجیل
ظهور شود.

امام آمدنی نیست آوردنی‌ست.
اگرآمدنی بودخودِایشان زمانِ
ظهوررامی‌گفتند.امام مدّت‌هاست
کہ آماده است ،این ماییم کہ
بایدتغییرکنیم…🌼

💬استاد محمود؎

تیم نویسندگان ناصر المهدی
تیم نویسندگان ناصر المهدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *